Appendix 1

R.Å.S.O.P.s regler är i nedanstående form utvecklade ur Fick-Tönnbys samling (1985), men är anpassade till terrängkrocket (eXtreme Croquet), dvs krocket på hinderbana, och är även i en del andra avseenden modifierade för att tillåta ett mer skoningslöst spel. 

Kapitel 1.1 nedan skiljer sig något i förhållande till R.Å.S.O.P.s egen stadfästa regelsamling i definitionen av spelyta, vilken har anpassats till faktiska förhållanden. Därtill har några redaktionella modifieringar gjorts.

Spelbegrepp skrivna med VERSALER definieras i kapitel 2.


1. SPELPLAN OCH TILLBEHÖR

1.1 PLANEN
Spelplanen kan utgöras av vilken yta som helst som spelarna bedömer som lämplig för spel. Om inte annat överenskommes bör man från varje båge kunna se till nästa. Planen skall före spel besiktas och godkännas av alla spelare.

På planen utplaceras bågar och käppar enligt den principiella figuren nedan, där fotkäppen betecknats "PP" och huvudkäppen "TP" samt kyrkan med bågarna 4 och 9. Proportioner och vinkelmässiga förhållanden kan variera enligt spelarnas överenskommelse, men man skall vara överens om mittlinjens (gul linje på bilden) utsträckning, samt det håll från vilket bågarna skall passeras.

1.2 BÅGAR
Vid R.Å.S.O.P.s mästerskapsfinaler används R.Å.S.O.P.s speciella bågar. Vid andra matcher kan sekundär utrustning användas. Bågarna skall sitta stadigt i marken.

1.3 KÄPPAR
För käppar gäller motsvarande kap 1.2.

1.4 KLOT OCH KLUBBOR
Klot och klubbor skall vara utformade i enlighet med Svenska Croquetförbundets rekommendationer (avsnitt 3.4 och 3.5) beträffande material, storlek och design.

2. DEFINITIONER AV SPELETS BEGREPP

Def 1: TURORDNING
Turordningen är den inbördes spelordning som spelarna kommer överens om innan spelets början.

Def 2: SLAG
En spelare gör ett slag endast om spelaren med någon av klubbhuvudets kortändar, direkt eller via någon av spelets bågar, vidrör eget stillastående klot. S k fösning är ej tillåten.

Def 3: FAST CROQUERING
En spelare som flyttar sitt klot intill ett annat klot, håller fast det egna klotet med sin ena fot samt gör ett slag säges göra fast croquering.

Def 4: FRI CROQUERING
En spelare som flyttar sitt klot intill ett annat klot och, utan att hålla fast det, gör ett slag säges göra fri croquering.

Def 5: CROQUERING
En spelare som gör FAST CROQUERING eller FRI CROQUERING säges göra CROQUERING.

Def 6: ROQUERING
Beröring mellan klot som ger rätt till CROQUERING kallas ROQUERING.

Def 7: SPELOMGÅNG
En spelomgång är den följd, enligt TURORDNINGEN, i vilken kvarvarande spelare blir aktuella för spel.

Def 8: SPELTURSSTRAFF
En spelare som gör ett otillåtet ingrepp i spelet kan enligt reglerna ådömas ett speltursstraff.

Def 9: SPELTUR
En spelare säges få spelturen när närmast föregående spelare enligt TURORDNINGEN inte längre har rätt att göra något SLAG. Spelturen upphör när spelaren inte längre har rätt till eller vill göra något SLAG och inget klot befinner sig i rörelse.

Def 10: INOM/UTOM SPELPLANEN
Då spelplanen ej är begränsad befinner sig ett klot definitionsmässigt alltid inom spelplanen.

Def 11: GILTIG RÖRELSE
Giltig rörelse är förflyttning av klot genom
(1) SLAG av spelare i SPELTUR som är sådant att klotet enligt reglerna inte skall återläggas.
(2) verkan av annat klot som direkt eller via ytterligare klot eller via spelets bågar eller käppar satts i rörelse enligt (1).
Andra rörelser är ogiltiga.

Def 12: TILLÅTEN RÖRELSE
Tillåtna rörelser är
(1) GILTIGA RÖRELSER.
(2) uppläggning för CROQUERING.
(3) återläggning av klot som enligt reglerna skall återläggas
under förutsättning att de i rätt tid utföres av klotets rätte spelare. Andra rörelser är otillåtna.

Def 13: GÅ GENOM BÅGE
Ett klot som med en enda GILTIG RÖRELSE förflyttar sig mellan en båges ben, från ett läge där det inte har någon del på bågens ena sida, till ett läge där det inte har någon del på bågens andra sida, säges gå genom bågen.

Kommentar: För att i tveksamma fall bestämma om ett stillastående klot inte har någon del på en viss sida av en båge kan man på denna sida föra ett rakt föremål (t ex skaftet på en klubba) mot bågens ben. Om klotet då ej vidröres av föremålet har det inte någon del på denna sida.

Klotet behöver ej ligga stilla när det uppfyller kraven på vardera sidan av bågen. Sålunda anses ett klot som varit helt ute ur en båge men som t ex studsat tillbaka mot ett annat klot och ligger helt stilla under bågen att ha gått igenom densamma.

Def 14: GÅ GENOM KYRKAN
Ett klot som med en enda GILTIG RÖRELSE förflyttar sig diagonalt genom kyrkan så att klotet GÅR GENOM båda bågarna, från ett läge där klotet är helt utanför den kvadrat som bågarnas ben bildar, till ett läge helt utanför kvadraten säges gå genom kyrkan.

Kommentar: För att i tveksamma fall bestämma om ett stillastående klot inte har någon del inom kyrkans kvadrat kan man på denna sida föra ett rakt föremål (t ex skaftet på en klubba) mot insidan av två av kyrkans ben som begränsar den aktuella sidan. Om klotet då ej vidröres av föremålet har det inte någon del inom kronans kvadrat vid denna sida.

Klotet behöver ej ligga stilla när det uppfyller kraven på vardera sidan av kyrkan. Sålunda anses ett klot som varit helt ute ur en kyrka men som t ex studsat tillbaka mot ett annat klot och ligger helt stilla under kyrkan att ha gått igenom densamma.

Def 15: UTGÅNGSLÄGE
Det läge en skaftlängd från fotkäppen, i vilket ett klot lägges innan en spelare gör sitt första SLAG i sin första SPELTUR kallas klotets utgångsläge.

Def 16: STOR ROND
Ett klot säges göra stor rond om det i här nämnd ordning med giltiga rörelser
(l) från UTGÅNGSLÄGET, eller läge som nåtts med GILTIGA RÖRELSER
(2) vidrör fotkäppen
(3) GÅR GENOM BÅGARNA 1, 2 och 3, GÅR GENOM KYRKAN (4,9), GÅR GENOM BÅGARNA 5, 6 och 7, allt i nämnd ordning och i riktning från nedre till övre planhalvan
(4) vidrör huvudkäppen, samt därefter
(5) GÅR GENOM BÅGARNA 7, 6 och 8, GÅR GENOM KYRKAN (4,9), GÅR GENOM BÅGARNA 10, 2 och 1, allt i nämnd ordning och i riktning från övre till nedre planhalvan.

Def 17: PASSERA BÅGE ELLER KYRKA
Ett klot som enligt den ordning och riktning som anges av STOR ROND GÅR GENOM en båge eller kyrkan säges passera bågen respektive kyrkan.

Def 18: BETALA TULL
Ett klot som i ordning enligt STOR ROND i GILTIG RÖRELSE vidrör huvudkäppen säges betala tull.

Def 19: BENGEL
Ett klot som under STOR ROND ännu inte har PASSERAT båge 3 kallas bengel.

Def 20: FRIBYTARE
Ett klot, liksom dess spelare, kallas fribytare om det fullbordat STOR ROND och därefter medelst GILTIGA RÖRELSER helt har passerat mittlinjen.

Def 21: GÅ UT
En spelare som genomfört alla spelets moment säges gå ut.

Def 22: DÖTT KLOT
Ett klot som bringas ur spel utan att GÅ UT kallas dött klot fram till sin nästa SPELTUR.

Def 23: MYNDIGT KLOT
Ett klot som satts i spel och ej är BENGEL eller DÖTT KLOT kallas vara myndigt klot.
Kommentar: Observera att ett klot som PASSERAR båge 3 definitionsmässigt blir nytt MYNDIGT KLOT och måste sålunda ROQUERAS, eventuellt på nytt, av alla FRIBYTARE.

Def 24: TRÄFF
Ett SLAG som enligt reglerna ger den spelande rätt till ytterligare SLAG i pågående SPELTUR benämnes träff.

Def 25: ENKELTRÄFF
En TRÄFF som ger den spelande rätt till ett enda SLAG benämnes enkelträff.

Def 26: DUBBELTRÄFF
En TRÄFF som ger den spelande rätt till två SLAG benämnes dubbelträff.

Def 27: CROQUERINGSTVÅNG
Spelare som ROQUERAR ett eller flera klot måste CROQUERA samtliga dessa i den ordning de ROQUERATS. Detta påbud benämnes croqueringstvång.

Def 28: OSPELBART KLOT
Klot som av samtliga spelare bedöms ha ett sådant läge i terrängen att det ej kan spelas vidare med regelrätt SLAG kallas ospelbart klot.

Def 29: OBRUKBART KLOT
Klot som i GILTIG RÖRELSE delar sig i fler än en del betecknas som obrukbart.

3. SPELETS GÅNG

Spelet gäller förmågan att med klotet "gå runt" spe1p1anen och att före motspelarna GÅ UT. Spelare skall i detta syfte med sitt klot i ordning
(1) göra STOR ROND
(2) bli FRIBYTARE
(3) som FRIBYTARE ROQUERA samtliga kvarvarande MYNDIGA KLOT
(4) med SLAG i egen SPELTUR vidröra fotkäppen.
Spelare kan inte endast avancera i detta schema utan kan även tvingas att börja om med vissa moment.

Under hela spelet gäller CROQUERINGSTVÅNG!

4. REGLER

4.1 SPELETS BÖRJAN

§ 1 UTGÅNGSLÄGE
UTGÅNGSLÄGET väljes av varje spelare så att avståndet mellan fotkäppen och klotet är en skaftlängd. Avståndet skall vara lika för alla spelare.

(§ 2 är vakant)

4.2 ROQUERING

§ 3 MYNDIGT KLOTS ROQUERING
Ett MYNDIGT KLOT som ej gjort STOR ROND ROQUERAR om det i egen SPELTUR utan att PASSERA båge 1 vidrör annat MYNDIGT KLOT som det ej i egen SPELTUR vidrört sedan det senast
(a) PASSERAT EN BÅGE eller
(b) PASSERAT KYRKAN eller
(c) BETALAT TULL.
Vid beröringen får dock inget av kloten vara i ogiltig rörelse.

§ 4 FRIBYTARES ROQUERING
Ett klot som är FRIBYTARE ROQUERAR om det i egen SPELTUR vidrör annat MYNDIGT KLOT som det ej vidrört sedan det blivit FRIBYTARE. Vid beröringen får dock inget av de två kloten vara i OGILTIG RÖRELSE.

§ 5
I det slag då ett klot blir fribytare kan det roquera klot som befinner sig minst 15 cm från mittlinjen inom övre planhalvan.

§ 6 EJ TILLÅTEN ROQUERING
MYNDIGT KLOT som gjort STOR ROND men ej blivit FRIBYTARE kan ej ROQUERA.

4.3 TRÄFF

§ 7 ALLMÄNT
Vid TRÄFF upphör i tidigare TRÄFF erhållen rätt till slag.

4.3.1 TRÄFF FÖR BENGEL

§ 8
En BENGEL gör ENKELTRÄFF då klotet
(a) i ordning enligt STOR ROND vidrör fotkäppen eller
(b) PASSERAR EN BÅGE.

§ 9
En BENGEL gör DUBBELTRÄFF då klotet
(a) i samma SLAG utför båda momenten i § 8 ovan eller
(b) passerar fler än en båge i samma SLAG.

4.3.2 TRÄFF FÖR MYNDIGT KLOT I STOR ROND

§ 10
Ett MYNDIGT KLOT i STOR ROND gör TRÄFF om det utför ett eller flera av följande moment
(a) PASSERAR EN BÅGE
(b) PASSERAR KYRKAN
(c) BETALAR TULL
(d) ROQUERAR

§ 11
Ett MYNDIGT KLOT gör ENKELTRÄFF om det enbart utför moment (a) eller (c) i § 10.

§ 12
Ett MYNDIGT KLOT som passerar båge 1 gör ENKELTRÄFF.

§ 13
Ett MYNDIGT KLOT i STOR ROND gör DUBBELTRÄFF om det utför moment (b) eller utan att PASSERA båge 1 utför flera moment enligt § 10.

4.3.3 TRÄFF FÖR FRIBYTARE

§ 14
Ett klot som är FRIBYTARE gör TRÄFF endast när det ROQUERAR.

4.4 RÄTTIGHETER EFTER ROQUERING

4.4.1 CROQUERING

§ 15
En spelare har rätt att CROQUERA endast efter ROQUERING.

§ 16
Ett MYNDIGT KLOT som ROQUERAR ett eller flera klot måste CROQUERA samtliga dessa klot (CROQUERINGSTVÅNG). Därefter har spelaren rätt till ytterligare SLAG.

§ 17
En spelare som CROQUERAR flera klot får ej CROQUERA dessa i annan ordning än de ROQUERATS.

(§ 18 är vakant)

§ 19
En spelare som utför fast CROQUERING och i SLAGET ej lyckas hålla fast sitt klot förlorar därmed SPELTUREN.

§ 20
Vid FRI CROQUERING skall, om det croquerande klotet sätts i rörelse, det croquerade klotet sättas i rörelse. Om så icke sker förlorar den croquerande spelaren därmed SPELTUREN.

(§ 21 och 22 är vakanta)

4.5 DÖTT KLOT

§ 23
Ett MYNDIGT KLOT som utan att GÅ UT vidrör fotkäppen med GILTIG rörelse blir DÖTT KLOT.

§ 24
Ett DÖTT KLOT skall före spelets nästa SLAG tagas från spelplanen för att i nästa SPELOMGÅNG börja om med STOR ROND.

4.6 ATT GÅ UT

§ 25
FRIBYTARE vars klot vidrör fotkäppen i ett SLAG i egen SPELTUR vid vilket spelaren ej har ytterligare klot att ROQUERA GÅR UT.

(4.7, samt § 26-29 är vakanta)

4.8 OTILLÅTEN RÖRELSE

§ 30
Har spelare orsakat OTILLÅTEN RÖRELSE utdömes ett SPELTURSSTRAFF.

§ 31
Har spelare som orsakat OTILLÅTEN RÖRELSE gjort slag i egen SPELTUR när den OTILLÅTEN RÖRELSEN uppkom förfaller eventuell rätt till ytterligare SLAG i denna SPELTUR.

§ 32
Om spelare GÅTT UT, gjort TRÄFF eller dödat klot före den OTILLÅTEN RÖRELSENS uppkomst gäller detta om den OTILLÅTEN RÖRELSEN ej orsakats av spelaren. Klot som gjort TRÄFF eller DÖDAT KLOT kan fortsätta sitt spel från det läge där det senast icke var berört OTILLÅTEN RÖRELSE.

§ 33
Eventuell CROQUERING till följd av giltig TRÄFF enligt § 32 göres från det ROQUERADE klotets läge där det senast icke var berört av OTILLÅTEN RÖRELSE.

§ 34
Om ett klot som inte berörts av OTILLÅTEN RÖRELSE och som var i GILTIG RÖRELSE när den OTILLÅTNA RÖRELSEN uppkom hade haft möjlighet att göra TRÄFF, GÅ UT eller DÖDA KLOT om den OTILLÅTEN RÖRELSEN ej uppkommit får dess spelare välja mellan att göra om sitt SLAG eller att fortsätta spelet från den erhållna positionen.

§ 35
Alla klot vars lägen icke regleras genom § 30-34 återlägges till de lägen de hade när de senast låg stilla före den OTILLÅTNA RÖRELSENS uppkomst. Därefter fortsätter spelet.

4.9 SPELPLANENS BÅGAR OCH KÄPPAR

§ 36
En spelare som med klubban, i ett SLAG i SPELTUR rubbar någon av spelplanens bågar eller käppar straffas icke härför.

§ 37
En spelare får, när alla klot är stilla, justera spelplanens bågar eller käppar till korrekt läge och ställning.

§ 38
Om en spelare påverkar spelets förlopp genom att ändra någon av spelplanens bågar eller käppar på annat sätt än vad som angivits i § 36 och 37
(a) avbrytes dennes eventuellt påbörjade SPELTUR och
(b) skall denne avtjäna ett SPELTURSSTRAFF.

4.10 SPELTURSSTRAFF

§ 39
En spelare kan samtidigt ha flera SPELTURSSTRAFF att avtjäna.

§ 40
SPELTURSSTRAFF kan ej avtjänas i förväg eller uppskjutas.

§ 41
Ett SPELTURSSTRAFF avtjänas för varje SPELOMGÅNG varunder spelaren ej gör SLAG.

§ 42
Spelare vars klot blir DÖDAT under SPELTURSSTRAFF avräknas därmed eventuellt kvarvarande SPELTURSSTRAFF.

4.11 OSPELBART KLOT

§ 43
Spelare vars klot är OSPELBART ådömmes dubbelt SPELTURSSTRAFF.

§ 44
Då spelare med OSPELBART KLOT avtjänat sitt SPELTURSSTRAFF skall han i nästa SPELTUR flytta klotet till det spelbara läge som är närmast det OSPELBARA läget. Det nya läget skall godkännas av övriga spelare. Spelaren förlorar därefter SPELTUREN.

§ 45
Om en spelares klot blir OSPELBART i egen SPELTUR mister spelaren därmed SPELTUREN.

4.12 OBRUKBART KLOT

§ 46
Ett OBRUKBART KLOT får bytas ut. Det nya klotet placeras på det ställe där den största delen av det OBRUKBARA KLOTET stannat.

§ 47
Om någon del av det OBRUKBARA KLOTET gör TRÄFF i den rörelse det blir OBRUKBART räknas detta ej som TRÄFF, och spelaren kan ej tillgodoräkna sig momentet.

§ 48
Om en spelares klot blir OBRUKBART i egen SPELTUR mister spelaren därmed SPELTUREN.