The regulations of Krocketklubben R.Å.S.O.P.

Stadgar för Krocketklubben R.Å.S.O.P.

§ 1 Namnet på denna ideella förening är R.Å.S.O.P.. Dess innebörd är konfidentiellt och får ej nedtecknas eller omnämnas för utomstående.
§ 2 R.Å.S.O.P. är en sektionsobunden teknologförening vid Tekniska Högskolan, Linköping.
§ 3 Stadgarna är eviga.
§ 4 Stadgeändringar får endast göras av De Tio (se § 8.) som då skall besluta i två på varandra följande möten. Besluten skall godkännas enhälligt.
§ 5 Antalet aktiva medlemmar är begränsat till 15 st.
§ 6 Inträde i föreningen sker genom att sökanden på ett för krocketklubben accepterbart sätt gjort reklam för denna. Den sakliga informationen bör ha skett å ortens eller rikets tidningar, eller å annan nyhetsmedia, eller på annat sätt uppmärksammat andra teknologer om densamma. Annan aktivitet för främjande av R.Å.S.O.P. kan också komma ifråga.
§ 7 Icke ostentativa styrelse poster:

Ordförande
Pilsnist
Sekreterare
Kassör
Materielförvaltare
PR-man
Idrottskonsulent

Samma person må inneha flera poster.

§ 8 R.Å.S.O.P.s legendariska grundstomme, De Tio, är:

Bernt "MULLE" Fredriksson
Anders "DALTON" Hägg
Jan "JEAN-BAPTISTE" Insulander
Bengt "ISBERG" Isberg
Per-Arne "TOR" Johansson
Alf "ZJYNGOWIAC" Kindlund
Bruno "BÖRJE" Larsson
Lars "DAVID" Nilsson
Anders "PSON" Persson [Wilén]
Torsten "TOTTE" Tenland

§ 9 Kontakt med De Tio: Varje ny ordförande haver som skyldighet att med hjälp av postens adresskort meddela sin adress senast en vecka efter tillträdandet.

De Tio i sin tur skall till ordföranden meddela alla adressändringar.

§ 10 Årsmöte sker tisdagar, 8-dar, efter varje tentamensperiod, undantaget maj-perioden.
§ 11 Krocketklädsel : Huvudbonad, slips eller fluga, ljus skjorta samt väst, äldre, rymliga, byxor eller knickers.

Träskor eller gummistövlar är otillåtet.

Vissa undantag kan tillåtas om samtliga närvarande medlemmar samtycker. Denna klädsel skall bäras vid tävlingar, årsmöten och andra högtidliga tillfällen.

§ 12 Medlemsavgiften betalas till kassören senast den 31/1 varje år. Årsmötet efter januariperioden beslutar om dess storlek, dock lägst 25 kronor.
§ 13 Ordföranden ombesörjer att samtliga medlemmar senast en vecka innan erhåller tid och plats för årsmöte, samt en föredragningslista. Han skall även meddela sin adress till De Tio. Han leder även mötena vid de tillfällen han har möjlighet att närvara.
§ 14 Pilsnisten ombesörjer att det finns pilsner vid möten, tävlingar och andra högtidliga tillfällen. Han förfogar över en back med tillhörande glas och femtio (50) kronor för inköp.
§ 15 Sekreteraren ombesörjer att ett protokoll förs vid varje möte, samt att detta delas ut till samtliga medlemmar, även De Tio. Mall för hur protokollen bör utformas finnes i pärmen, som han dessutom skall förvara.
§ 16 Kassören ombesörjer att medlemsavgiften förvaras säkert, och ser till att klubbens ekonomi hela tiden hålls på fötter. Kassören äger rätt att ta ut en ersättning av deltagarna vid tävlingar för att täcka eventuella kostnader i samband med pris och dylikt.
§ 17 Materielförvaltaren ombesörjer att materielen hela tiden sköts, samt att den finns tillgänglig. Vid längre tids frånvaro från Linköping måste en vice materialförvaltare utses. Han förfogar över all gemensam egendom (fana etc).
§ 18 PR-mannen ombesörjer att övriga teknologer hålls underrättade om vad som händer inom R.Å.S.O.P. vid tävlingar och dylikt. Klubben skall alltid vara representerad i studentkatalogen.
§ 19 Idrottskonsulenten ombesörjer att krocketklubben anmäls till diverse aktiviteter, t ex innebandy eller andra aktiviteter anordnade av LSIF. Idrottskonsulenten skall hålla en nära kontakt med någon inom LSIF. Han skall göra allt för att förverkliga Krocket Cup.
§ 20 Vid årsmöte skall kassören kunna redovisa en fullgod kassarapport.
§ 21 Tävlingsregler gäller enligt Appendix 1.
§ 22 Obligatorisk doping förekommer vid mästerskap och andra högtidliga tillfällen (ev chaufförer undantagna).
§ 23 Eventuella tvistefrågor löses av De Tio.
§ 24 Varje ny medlem erhåller ett märke med R.Å.S.O.P.s emblem att fästa på sin ytterdörr. Givetvis bör fler märken sedan köpas för att ytterligare sprida krocketklubbens goda rykte.
§ 25 Krocketklubben bör i mån av tid ställa upp i de aktiviteter den anser sig hinna med såsom innebandy, gäspturneringar och andra trevliga arrangemang.
§ 26 Krocketklubben bör aktivt arbeta för att skapa öppna turneringar i samarbete med Linköpings Förenade Studentkårers idrottsaktiviteter.
§ 27 Krocketklubben bör aktivt arbeta för att höja allmänhetens intresse för gamla ädla utomhusaktiviteter, typ krocket.
§ 28 Krocketklubben bör aktivt arbeta för ett inträde i Riksidrottsförbundet.
§ 29 Krocketklubbens hederstrubadur är Sven Arefeldt.
§ 32