A short explanation for those of you that  have other things to do than to learn Swedish: 

In 1985, Göran Rune received the commission to arrange a Sunday training game, and to ensure that the match was played under good conditions. So he wrote a formal order on good weather said day to SMHI (the Swedish Institute of Meteorology). To our big surprise we received a brilliantly formulated answere from this govermental institution! The exchange was repeated the following year.

Göran Runes första brev till SMHI, Norrköping (85-04-25)

KÄRA VÄDERGUDAR!

Med anledning av en av mig planerad träningsmatch i krocket som skall företas av Krocketklubben R.Å.S.O.P. önskar jag försäkra mig om bästa tänkbara krocketväder dvs. vår- eller t.o.m. högsommar väder.

Träningsmatchen kommer att genomföras i Linköping söndagen den 5 maj. Detta föranleder mig att redan idag (den 25 april) översända en beställning på krocketväder ovan angivna dag och dessutom torrt väder dagen före.

Skulle problem föreligga för att ordna detta över hela Östergöt1and är jag nöjd om det går att ordna för Linköpingsområdet . Skulle även detta medföra problem vore jag tacksam för ovan beskrivna väder åtminstone lokalt över Lektorshagen, som ligger intill studenthemmet Flamman på Västanågatan i Linköping. Detta är ett delvis gräsbevuxet område på ca. 1500 kv.m. samt ett mindre stycke av något snårigare karaktär varför denna väderbeställning torde vara enkel att genomföra.

Ovan detaljrikt beskrivna område är dock dåligt dränerat varför det dessutom vore önskvärt med en torkperiod på två á tre dygn i förväg för att slitaget på denna för övrigt utmärkta krocketplan skall bli så litet som möj1igt.

Krocketklubben R.Å.S.O.P. genomför dessutom varje år ett höst- och ett vårmästerskap. Därför vore jag tacksam för ett förhandsbesked om vädret den 16 maj (datum för vårmästerskapet ) och veckorna 41 t.o.m. 44 då dessa är tänkbara för höstmästerskapet -85.

För Krocketklubben R.Å.S.O.P. med hopp om fortsatt goda relationer
Göran Rune


SMHIs första brev till Göran Rune (85-05-02, diarienummer 845 2635/221)

ANGÅENDE BESTÄLLNING AV BÄSTA TÄNKBARA KROCKETVÄDER

Inom statsförvaltningen förekommer vissa regler hurusom tjänstebrev skall författas. Förelåg icke dessa skulle vi ha svarat på nedanstående vis. Nu finner vi oss nödsakade att påpeka att den typ av beställning som återfinns i Edert brev, som ni säkert förstår, icke är möjlig att effektuera eftersom SMHI endast kan förutsäga, ej förutbestämma, vädret. Det är det formella svaret - här följer det informella (OBS! ej juridiskt bindande).

Kära krocketklubbsmedlem!
Betänk att det tog sju dagar att skapa världen. En så i tid och rum begränsad väderföreteelse som här begärts måste vi få kunskap om åtminstone tre veckor innan förväntad händelse. Till yttermeravisso krävs vissa specifika uppgifter, som för uppdragsställaren kan synas vara redundant information, men dessa kan dock ej negligeras!

Därför: Hur är krocketkloten beskaffade? Är formen hyperbolisk, elliptisk eller parabolisk? Av vilket träslag är de tillverkade? Ek, furu eller jakaranda? Och framförallt, vilken är den dominerande grässorten på det underlag varöver kloten är tänkta att framföras? Vallmo, timotej, ängskavle? Finns där dominanta inslag av klöver eller maskrosor?

I väntan på nöjaktig information översänder vi en specialprognos över de fyra metropolerna London, Paris, Rom och Lektorshagen. I händelse av seger förväntar vi oss en rimlig del av vinsten.

Med hopp om fortsatt goda relationer
Ywonne Sahlberg, Informationssekreterare


Göran Runes andra brev till SMHI, Norrköping (maj -86)

KÄRA VÄDERGUDAR!

Den 24 maj genomför R.Å.S.O.P. sitt traditionella vårmästerskap. För att kunna spela under de angenämaste former är det viktigt att vädret är gott. Detta är skälet till denna i all hast nedtecknade skrivelse.

Härmed översänder jag en beställning av bästa tänkbara krocketväder, dvs högsommarväder med sol och lätt vind. Om det inte blåser på spelplatsen är det risk att det blir för kvavt. Kvavt väder påverkar naturligtvis inte en konditionsstark krocketspelare men det går inte för sig att missgynna de mindre rutinerade spelarna.

Det är min förhoppning att denna beställning genomförs till samma belåtenhet som den som översändes den 25 april 1985, er beteckning 845 2635/221 (trots det övertag som kännedomen om vädret gav mig lyckades jag ej vinna den då aktuella matchen). För att det skall vara möjligt att genomföra denna väderbeställning bifogar jag ytterligare information.

Det är mycket viktigt att spela på den plan som för dagen är i bäst kondition. Därför bifogas markprover från våra vanligaste spelplaner. Vilken blir bäst den 24 maj?

Dagens klimat vid dessa planer är olika, t ex är mängden luftföroreningar kraftigt varierande. För att få veta vid vilken av planerna som luften är bäst för utövandet av vår ädla sport ovan nämnda datum bifogas luftprover från spelplanerna.

Det är ej heller oviktigt hur kloten är beskaffade. Alltså bifogas träprover från några spelares klot. Som framgår av dessa prover är den troligaste klotformen sfärisk, övergående till kraftigt elliptisk för att i slutet av klotets livslängd vara i det närmaste kubisk.

Enligt traditionen använder alla spelare en valla för att få bättre "flyt" i spelet. Denna vallas beskaffenhet är kanske också av vikt - bifogar därför även prov av den.

På R.Å.S.O.P.s vägnar kastar jag nu ur mig en förfrågan om intresse för en vänskapsmatch, SMHI och R.Å.S.O.P. emellan. Någon helg i september vore en lämplig tidpunkt. R.Å.S.O.P. lovar att ej ta till otillbörliga medel för att vinna en sådan match. Vi förutsätter naturligtvis att SMHI ej utnyttjar den fördel som det innebär att kunna styra vädret så att det blir det för er mest fördelaktiga.

Med hopp om en spännande vänskapsmatch och ett ypperligt väder.
Göran Rune, Kassör och väderkontakt

Bilagor:
1A. Gräs- och markprover från Lektorshagen
1B. Dito från Universitetsområdet
1C. Dito från Ryds fotbollsplan
2. Luftprover från planerna (i en flaska med tejpremsor på utsidan som visar var respektive prov börjar)
3A. Träprov från Claes Nycanders nuvarande klot
3B. Dito från Göran Runes före detta klot
4. Prov på R.Å.S.O.P.s traditionella valla: Åbro medaljöl klass 2


SMHIs andra brev till Göran Rune (86-05-16, diarienummer 856 265/142)

ANGÅENDE BESTÄLLNING AV BÄSTA TÄNKBARA KROCKETVÄDER

Som svar på er skrivelse av den (vänligen datera nästa gång) ber jag att få hänvisa till vår skrivelse i ämnet i fjol, av den 2/5 1985 (dnr 845 2635/221).

Då nya fakta kommit i dagen ber jag att få göra följande klarlägganden:

1. Norra halvklotet
SMHI får kontinuerligt väderobservationer från de flesta platser i världen. Dock begränsas vårt intresse till uppgifterna från norra halvklotet. Vi har alltså svårt att med ledning av de klubbprover ni haft vänligheten att tillställa oss göra någon bedömning av väderläget. Det är klotet som i detta sammanhanget äger den största betydelsen.

2. Vädergaranterare
SMHI är till viss del ett affärsdrivande verk och som sådant givetvis angeläget att utveckla sina produkter. Sedan en tid tillbaka finns planer på att framställa en kommersiellt gångbar produkt som till låg kostnad skulle kunna tillställas intresserad allmänhet.

Man kan tänka sig att magasinera för önskat väder gynnsamma beståndsdelar ur valda delar av atmosfären och exempelvis sälja detta på flaska. Flaskan skulle då öppnas enligt vissa fastställda regler och ge det önskade vädret en puff i rätt riktning, enligt den välkända principen make söker maka.

Vår metereologiska forskningssektion är dock bara i början av sitt arbete och vi får säkert anledning att återkomma i saken.

Jag har förmedlat de luftprover som ni tillställt oss och dessa har rönt stort intresse hos berörda forskare. Såväl förpackning som rationalisering av antalet prover pekar på kostnandsmedvetande och frånvaro av tjafstänkande.

3. Vänskapsmatch
Er förfrågan om vänskapsmatch har mottagits med viss återhållen entusiasm. Såvitt jag har kunnat utröna är det vallans beskaffenhet som gör entusiasmen återhållen.

Om ett möte mellan R.Å.S.O.P. och SMHI skulle komma till stånd kanske SMHI kan få föreslå lämplig valla av något kraftigare sammansättning.

Med vänlig hälsning och hopp om fortsatt goda relationer
Malou Jergner-Ekervik, Informationssekreterare (axlande min företrädares fallna mantel)